บริโภคทุกวัน

ปัจจุบันนี้ เมืองไทยไปสู่สังคมคนแก่โดยบริบูรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็ถือได้ว่าราษฎรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไปตามคำนิยามขององค์การสหประชาชาติ) สูงถึงจำนวนร้อยละ 20 ของราษฎรทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นอีกปัญหาที่มีความสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต เพราะว่าภาครัฐจะมีภาระหน้าที่ที่จำเป็นต้องดูแลคนวัยชราที่มีเยอะๆขึ้น เวลาเดียวกัน ความรู้ความเข้าใจสำหรับการแข่งของประเทศก็จะต่ำลงตามไปด้วย ด้วยเหตุว่าสามัญชนวัยทำงานต่ำลง Angie Asche นักโภชนาการ สาขาโภชนาการและสมรรถภาพทางกาย คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมอาหารเพื่อการกีฬา (CSSD) เจ้าของสถาบัน Eleat Sports Nutrition และผู้เขียนหนังสือ Fuel Your Body กล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด คือปัญหาสุขภาพอันดับแรกสำหรับคนวัยนี้ ดาวน์โหลด...